Mina utbildningar samt handledning

Mina utbildningar!

Jag är legitimerad psykoterapeut inom KBT med inriktning scheaterapi. Jag har även en Filosofie kandidatexamen 180 hp i arbets- och organisationspsykologi vid GBG U samt en Kognitiv Relationell psykoterapiutbildning (steg 1) vid KRI i Stockholm. Utöver det har jag även två års Folkhögskoleutbildning med inriktning mot Idrottsledarskap och Hälsa.

Min psykoterapeutiska utbildningar utgår ifrån bland annat kognitiv teori, inlärningsteori, utvecklingspsykologi, anknytningsteori och affekteori. De filosofiska strömningarna härrör främst från den sokratiska- och konstruktivistiska filosofin men även med starka influenser utifrån existentialismen. Utöver detta finns inom ramen för traditionen en mängd av olika inriktningar, tekniker och metoder.

Som yrkesverksam har jag snart tjugo års erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete, såväl som terapeut såsom chef, handledare samt inom kvalitets- och utredningsarbete.

Handledning

Utifrån KBT:n jobbar jag i handledning exempelvis utifrån situationsanalyser och låg affektivt bemötande men även utifrån schemateori.

Hur kan en handledningssituation se ut?

Antingen berör handledningen chefens utveckling och roll, den aktuella personalgruppens processer eller utifrån metodik och bemötande för en specifik klient under omsorg.

Frågor som kan beröras utifrån en handledningssituation kan t.ex. vara:

-Vad är god omsorg och vilket beslut eller vilka behandlingsmodeller är mest lämpade i en given kontext?

-Hur kan vi hitta mer ändamålsenliga lösningar på det arbete vi gör?

-Hur kan en ökad insikt för sina egna bidrag till gruppens processer förändra gruppen i sin helhet i positiv riktning?

-Hur kan vi öka jämlikheten och meningsfullheten i gruppen?

-Vad är ett gott moraliskt och etiskt bemötande?

-Hur fattas beslut och hur följs de upp?

-Hur kan vi skapa bättre kommunikation och samarbeten i gruppen och nätverket?

-Hur ser respektive individ i arbetsgruppen på ansvar i relation till sin yrkesroll och klient?

Utifrån min roll som handledare är min strävan öppenhet och respekt med ett lärandeperspektiv i fokus utifrån en värld stadd i ständig förändring. Vi har alltid något nytt att lära av oss själva och varandra om vi är nyfikna och villiga att lyssna, hur ser det ut för dig och er grupp just idag?