Handledning vård och omsorg

Lite om mig!

Min teoretiska grund vilar på en Filosofie kandidat 180 hp i psykologi vid GBG U samt en Kognitiv Relationell utbildning (steg 1) i psykoterapi vid KRI samt 2års Folkhögskoleutbildning med inriktning mot Idrottsledarskap och Hälsa. Jag har snart tjugo års erfarenhet av kvalificerat vård och behandlingsarbete, både som behandlare men också som chef med behandlings och personalansvar samt lång erfarenhet av handledning, utredning och kvalitetsarbete. Jag har lång erfarenhet av Lss/Lvu och personer inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/med utagerande beteende, intellektuell funktionsnedsättning samt vård och omsorg inom Hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn. I metodhandledning tillämpar jag exempelvis TBA, KASAM, tydliggörande pedagogik och låg-affektivt bemötande.

Hur kan en handledningssituation se ut?

Antingen berör handledningen chefens utveckling och roll, den aktuella personalgruppens processer eller utifrån metodik och bemötande för en specifik klient under omsorg.

Frågor som kan beröras utifrån en handledningssituation kan t.ex. vara:

-Vad är god omsorg och vilket beslut eller vilka behandlingsmodeller är mest lämpade i en given kontext?

-Hur kan vi hitta mer ändamålsenliga lösningar på det arbete vi gör?

-Hur kan en ökad insikt för sina egna bidrag till gruppens processer förändra gruppen i sin helhet i positiv riktning?

-Hur kan vi öka jämlikheten och meningsfullheten i gruppen?

-Vad är ett gott moraliskt och etiskt bemötande?

-Hur fattas beslut och hur följs de upp?

-Hur kan vi skapa bättre kommunikation och samarbeten i gruppen och nätverket?

-Hur ser respektive individ i arbetsgruppen på ansvar i relation till sin yrkesroll och klient?

Utifrån min roll som handledare är min strävan öppenhet och respekt med ett lärandeperspektiv i fokus utifrån en värld stadd i ständig förändring. Vi har alltid något nytt att lära av oss själva och varandra om vi är nyfikna och villiga att lyssna, hur ser det ut för dig och er grupp just idag?

Referenser

Malin Schenström
Verksamhetschef Funktionshinderområdet 08-535 379 63 malin.schenstrom@huddinge.se

Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Funktionshinderområdet Gymnasietorget 1 141 85 Huddinge

Erik Lind

Regionschef Individ och Familj Mitt Frösunda

Råsundavägen 18 169 70 Solna

Mobil:010-1303201

erik.lind@frosonda.se